Regler og betingelser

Regler for undervisning, betaling, ind- og udmeldelse

Prøvetid
For alle nye elever er både tilmelding og betaling bindende for prøveperioden, der svarer til undervisning til og med uge 41 (betaling for to rater).  Ved senere start er prøvetiden 8 undervisningsuger, regnet fra starttidspunktet. Er prøvetiden udløbet, er tilmeldingen og betalingen bindende for resten af skoleåret. Eleven betaler altid for prøvetiden, der svarer til to rater.

Udmeldelse
Udmeldelse skal være skriftlig og indsendes til Furesø Musikskoles leder Jes Gram, meget gerne på mail: jgra@furesoe.dk

Udmeldelser, som modtages efter prøvetidens udløb accepteres kun, såfremt de er begrundet i elevens sygdom, fraflytning fra Furesø Kommune eller et lærerskifte foretaget af Musikskolen midt i skoleåret.

Undervisningsåret
Undervisningsåret er på 37 uger for instrumental- og sangundervisning.
Sæsonen starter i uge 34 2018 og slutter uge 24 2019.

Takster
Priserne for undervisningen i Furesø Musikskole fastlægges af Byrådet. Se priser under priser og lektionslængder.

Betaling
Betalingen for undervisningen opkræves 10 gange årligt fra september til juni, forfaldsdag den 1. i måneden.
Instrumentleje og sammenspil opkræves 2 gange om årlig, som udgangspunkt i oktober og februar.
Regningen kommer via Furesø Kommune og sendes til din e-boks.
Betalingen kan ske via Betalingsservice, oplysninger findes på indbetalingskortet. Alternativt kan tilmelding foretages via dit pengeinstitut. Furesø Kommune opkræver et rykkergebyr på kr. 100,00 såfremt betalingen ikke sker rettidigt. Restance medfører udelukkelse fra undervisningen.

Søskenderabat
Deltager flere søskende i Furesø Musikskoles undervisning, betales der fuld pris for den elev, der går på det dyreste fag, hvorefter der ydes en rabat på 25% for de øvrige.
Der gives flerfagsrabat efter samme regler.

Aflysning af undervisning
Ved musikskolelærerens fravær søges undervisningen overtaget af en vikar. Kan dette ikke lade sig gøre aflyses undervisningen.
Aflysning af undervisningen sker udelukkende elektronisk ved sms-besked. Derfor er det vigtigt, at der angives korrekt mobiltelefonnummer ved tilmelding.
Det er vigtigt, at forældre og elever holder deres mobilnummer og email adresser opdateret via elev log-in på Musikskolens hjemmeside.
Elevafbud på grund af sygdom mv. skal ske direkte til elevens lærer.

Refusion af elevbetaling for aflyst undervisning 
Undervisning der aflyses af Musikskolen, refunderes kun fra og med 3. aflyste gang pr. fag pr. skoleår. Refusionen sker normalt ved sæsonens afslutning.
Undervisning der aflyses af eleven refunderes ikke. Dette gælder også hvis aflysningen skyldes deltagelse i fx skolearrangementer.

Elevers længerevarende sygdom
Hvis en elev er fraværende pga. sygdom i mere end en måned, kan eleven efter ansøgning til Furesø Musikskole fritages for betaling i sygdomsperioden.

Instrumenter og noder
Eleven skal selv anskaffe instrument. Uden instrument kan instrumentalundervisningen ikke gennemføres. Ved klaverundervisning skal klaver forefindes i hjemmet. Det tilrådes, at anskaffelse af instrument sker i samråd med Musikskolen/læreren.
Musikskolen råder over et begrænset antal instrumenter til udlejning til instrumentalelever (gælder ikke klaverelever). Instrumentet kan lejes det første år, hvorefter eleven selv skal anskaffe instrument.
Instrumenter, som ikke er udlejet til nye elever ved sæsonstart, kan udlejes til "gamle elever".
Den årlige leje pr. instrument er kr. 1015,- som fordeles på to rater oktober og februar.
Forsikring påhviler lejeren.
Elever skal medbringe eget/lejet instrument til undervisningen (gælder ikke tangentspillere).
Noder betales af eleven. Nodemateriale til sammenspilsgrupper og kor betales af Musikskolen.
Udgifter til instrumenttilbehør såsom klarinet- og saxofonblade, obo- og fagotrør, strenge til violin og cello, afholdes af eleven efter første sæson.

Foto m.v. af elever
Furesø Musikskole anvender fotos, lyd- og billedoptagelser af skolens elever i Musikskolens informationsmateriale, på Musikskolens hjemmeside og på de sociale medier. Forældre, der ikke ønsker fotos m.v. af deres børn benyttet på disse steder, kan skriftligt give Furesø Musikskole besked om at fjerne dem efterfølgende.