Regler og betingelser

Regler for undervisning, betaling, ind- og udmeldelse

Udmeldelse

For alle elever er tilmelding og betaling bindende for prøveperioden, der er de første 8 uger af sæsonen (betaling af 2 rater). Udmeldelse i prøveperioden skal være skriftlig og indsendes til Furesø Musikskoles leder Jes Gram på mail: jgra@furesoe.dk inden periodens udløb.

Efter prøveperiodens udløb er det først muligt at melde sig ud igen med virkning fra udgangen af uge 7, 2020. Udmeldelse skal være skriftlig, og indsendes til Furesø Musikskoles leder Jes Gram, på mail: jgra@furesoe.dk., senest den 1. februar 2020. Herefter er tilmeldingen bindende for resten af undervisningsåret.
For- og grundskole kan udmeldes med løbende måned + 30 dage, gennem hele sæsonen. 

Udmeldelser som er begrundet i elevens sygdom, fraflytning fra Furesø Kommune eller et lærerskifte foretaget af Musikskolen midt i skoleåret, sendes også til Jes Gram på mail: jgra@furesoe.dk

Undervisningsåret
37 uger for instrumental- og sangundervisning.
36 uger for Grundskolehold. 
30 uger for Forskolehold 2 - 5 årige.
Babymusik kører som moduler gennem sæsonen.

Ny sæson 19/20 starter fredag den 23. august og slutter mandag den 15. juni 2020.

Takster
Priserne for undervisningen i Furesø Musikskole fastlægges af Byrådet. Se priser under priser og lektionslængder.

Betaling
Betalingen for undervisningen opkræves 10 gange årligt fra september til juni, forfaldsdag den 1. i måneden.
Instrumentleje og sammenspil opkræves 2 gange årligt, som udgangspunkt i oktober og februar.
Regningen kommer via Furesø Kommune og sendes til værge/betalers e-boks.
Betalingen kan ske via Betalingsservice, oplysninger findes på indbetalingskortet. Alternativt kan tilmelding foretages via dit pengeinstitut. Furesø Kommune opkræver et rykkergebyr på kr. 100,00 såfremt betalingen ikke sker rettidigt. Restance medfører udelukkelse fra undervisningen.

Søskenderabat
Deltager flere søskende i Furesø Musikskoles undervisning, betales der fuld pris for den elev, der går på det dyreste fag, hvorefter der ydes en rabat på 25% for de øvrige.
Der gives flerfagsrabat efter samme regler.

Omlægning af undervisning

Undervisningen kan i særlige tilfælde i såvel instrumental- og solosangundervisning som sammenspil erstattes af anden aktivitet (f.eks. koncerteprojekter/koncertekskursion). 

Aflysning af undervisning
Ved musikskolelærerens fravær søges undervisningen overtaget af en vikar. Kan dette ikke lade sig gøre aflyses undervisningen.
Aflysning af undervisningen sker udelukkende elektronisk ved sms-besked. Derfor er det vigtigt, at der angives korrekt mobiltelefonnummer ved tilmelding.
Det er vigtigt, at forældre og elever holder deres mobilnummer og e-mail adresser opdateret via elev log-in på Musikskolens hjemmeside.
Elevafbud på grund af sygdom mv. skal ske direkte til elevens lærer.

Refusion af elevbetaling for aflyst undervisning 
Undervisning der aflyses af Musikskolen, refunderes kun fra og med 3. aflyste gang pr. fag pr. skoleår. Refusionen sker normalt ved sæsonens afslutning.
Undervisning der aflyses af eleven refunderes ikke. Dette gælder også hvis aflysningen skyldes deltagelse i fx skolearrangementer.

Elevers længerevarende sygdom
Hvis en elev er fraværende pga. sygdom i mere end en måned, kan eleven efter ansøgning til Furesø Musikskole fritages for betaling i sygdomsperioden. Mail sendes til jgra@furesoe.dk

Instrumenter og noder
Eleven skal selv anskaffe instrument. Uden instrument kan instrumentalundervisningen ikke gennemføres. Ved klaverundervisning skal klaver forefindes i hjemmet. Det tilrådes, at anskaffelse af instrument sker i samråd med Musikskolen/læreren.
Musikskolen råder over et begrænset antal instrumenter til udlejning til instrumentalelever (gælder ikke klaverelever). Instrumentet kan lejes det første år, hvorefter eleven selv skal anskaffe instrument.
Instrumenter, som ikke er udlejet til nye elever ved sæsonstart, kan udlejes til "gamle elever".
Den årlige leje pr. instrument er kr. 1030,- som fordeles på to rater oktober og februar.
Forsikring påhviler lejeren.
Elever skal medbringe eget/lejet instrument til undervisningen (gælder ikke tangentspillere).
Noder betales af eleven. Nodemateriale til sammenspilsgrupper og kor betales af Musikskolen.
Udgifter til instrumenttilbehør såsom klarinet- og saxofonblade, obo- og fagotrør, strenge til violin og cello, afholdes af eleven efter første sæson.

Foto m.v. af elever
Furesø Musikskole anvender fotos, lyd- og billedoptagelser af skolens elever i Musikskolens informationsmateriale, på Musikskolens hjemmeside og på de sociale medier. Forældre, der ikke ønsker fotos m.v. af deres børn benyttet på disse steder, kan skriftligt give Furesø Musikskole besked om at fjerne dem efterfølgende.